Agencja Detektywistyczna - Detektyw Sokołowski

"Ufaj ale sprawdzaj..."

Wypożyczenie oraz montaż urządzeń podsłuchowych oraz GPS

Naszym klientom proponujemy usługę wypożyczenia i montażu sprzętu nasłuchowego oraz lokalizatorów GPS. Należy mieć na uwadze, że nagrane informacje lub trasy pojazdu zlokalizowane przez GPS nie są na ogół najważniejszym dowodem w sprawie. Te materiały jedynie wspierają pracę dochodzeniową. Docelowo i tak najlepiej wykonać dokumentację fotograficzną podczas obserwacji figuranta. Dobrze jest więc podsłuchać informacje, które pomogą wyprzedzić o krok figuranta lub zobaczyć gdzie dojechał. 

Pouczenie: Nasza Agencja Detektywistyczna stosuje się do uregulowań prawnych związanych z usługami detektywistycznymi. Wobec tego pomożemy Państwu zamontować sprzęt nasłuchowy oraz lokalizatory GPS tylko i wyłącznie w mieszkaniu / domu / biurze, którego jesteście pełnoprawnym właścicielem. Dotyczy to również pojazdów. Obowiązkowo będziemy chcieli uzyskać do wglądu stosowne dokumentacje potwierdzające własność.

W przypadku samego wypożyczenia sprzętu pouczamy o stosowaniu się do litery prawa. Proszę o zapoznanie się z poniższymi regulacjami:

 Art. 7. Zakaz posługiwania się środkami technicznymi zastrzeżonymi dla upoważnionych organów

Dz.U.2017.0.556 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

 

Art. 267. Bezprawne uzyskanie informacji

Dz.U.2018.0.1600 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Tel. 669 143 180

e-mail: biuro@detektyw-spy.pl 

Numer Licencji Detektywistycznej wydanej przez KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w BYDGOSZCZY:  0004531. 

 Wpis MSW działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD-142.   

Zabezpieczenie Techniczne nr Licencji:  0023853.   Obowiązkowe ubezpieczenie numer Polisy TPO Nr 10233388 PZU