Agencja Detektywistyczna - Detektyw Sokołowski

"Ufaj ale sprawdzaj..."

Przestępstwa menedżerskie

W następstwie wykrytych nadużyć co trzecia firma w Polsce straciła do 200 tys PLN a co piąta od 400 tys do 4mln PLN.

Wciąż aż 9% ankietowanych nie wie, ile jego firma straciła w wyniku przestępstw gospodarczych.

Z doświadczeń polskich przedsiębiorstw wynika, że nieco ponad połowa wszystkich przypadków nadużyć jest popełniana przez osoby spoza organizacji.

Aż 20% wszystkich nieprawidłowych działań jest popełnianych przez przedstawicieli kadry menedżerskiej.

Przestępstwa Menadżerskie oraz wszelkie inne łamiące prawo nadużycia, które powodują szkodę dla organizacji są ścigane z urzędu. Aby jednak doprowadzić do ukarania za przestępstwa gospodarcze należy najpierw mieć świadomość zagrożeń jakie występują w organizacji. Potrzebna jest wiec analiza słabych punktów tak aby sprecyzować i zwalczać te zagrożenia. 

Proponujemy Państwu szereg działań i analiz, które doprowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa w Waszej firmie: 

analiza newralgicznych procesów w Waszej firmie podatnych na przestępstwa gospodarcze np. dział zakupów

doradztwo w zakresie zabezpieczenia procesów wrażliwych na nadużycia oraz szkolenia dla kadry

weryfikacja pracowników posiadających duże uprawnienia i odpowiedzialnych za ważne procesy

weryfikacja zagrożeń zewnętrznych dla organizacji jak np. zagrożenia ze strony dostawców i konkurencji

analiza procesów wrażliwych na defraudacje, sprzeniewierzenie oraz inne działania na szkodę Państwa firmy

W przypadku wykrycia nadużyć prowadzimy dochodzenie oraz  pomagamy w dostarczeniu dowodów.


Tel. 669 143 180

e-mail: biuro@detektyw-spy.pl 

Numer Licencji Detektywistycznej wydanej przez KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w BYDGOSZCZY:  0004531. 

 Wpis MSW działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD-142.   

Zabezpieczenie Techniczne nr Licencji:  0023853.   Obowiązkowe ubezpieczenie numer Polisy TPO Nr 10233388 PZU