Agencja Detektywistyczna - Detektyw Sokołowski

"Ufaj ale sprawdzaj..."

Tajemnica przedsiębiorstwa / Nieuczciwa konkurencja

 Oferujemy Państwu pomoc i doradztwo w zakresie przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji oraz wsparcie w zabezpieczeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Wdrażamy zarówno procedury prewencyjne jak i prowadzimy dochodzenie w sprawach które trwają. Prowadzimy audyty bezpieczeństwa. 

Nota prawna:

 Art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”

Art. 11. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

Art. 5. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. 

 Zgodnie z postanowieniami TRIPS informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:

  1. są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zespole ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które normalnie zajmują się tym rodzajem informacji;
  2. mają wartość handlową dlatego, że są poufne poddane zostały przez osobę, pod której legalną kontrolą informacje te pozostają rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich poufności.

Korupcja- zwalczanie

Proponujemy Państwu kompleksowe działania w zakresie zwalczania korupcji w Państwa firmie: 

  • audyt zagrożeń na każdym szczeblu organizacji uwzględniając najbardziej wrażliwe obszary jak proces zamówień oraz sprzedażny
  • w przypadku podejrzenia działań korupcyjnych w Państwa przedsiębiorstwie prowadzimy dochodzenie i zbieramy dowody weryfikujemy pracowników również metodą prowokacji- wabika co do możliwości uzyskania korzyści majątkowej
  • po zebraniu dowodów prowadzimy sprawę zgodnie z życzeniem zleceniodawcy a jeśli trzeba to doprowadzamy do 
  • rozpoczęcia postępowania karnego przez organy ścigania w tym Prokuraturę   

KORUPCJA GOSPODARCZA (ART. 296A) 

Art. 296a 

§ 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda albo przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi  lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 § 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.  

 Przykład 1: 

Właściciel firmy produkcyjnej spotkał się z niepokojącym zjawiskiem w swojej firmie w procesie doboru składników do produkcji wyrobów. Grupa technologów nie była w stanie skomponować produktu przy wykorzystaniu tanich, jednocześnie dobrych składników krajowych. Dopiero zastosowanie składników zagranicznych, de facto droższych przynosiło efekty. 

Przypadkowo właściciel dowiedział się, że firma sprzedająca zagraniczne komponenty daje atrakcyjne prowizje jego technologom. Producent zwolnił ekipę technologów i zatrudnił nowych, którym udało się wykorzystać tańsze składniki.

 Przykład 2: 

Księgowy w dobrze prosperującej firmie posiada bardzo dokładne dane o swoim przedsiębiorstwie, jego kondycji, udziale w rynku, zamierzeniach eksportowych  czy importowych. Sprzedaje je konkurencyjnej firmie za setki tysięcy złotych. Dzięki temu  firma konkurencyjna zyskuje przewagę na rynku  i to ona przejmuje zlecenia i obsługę  (w tym marketów). Przegrany w tej nierównej walce po kilku miesiącach zawiesza działalność. Okazuje się jednak, że jest świadek przekupstwa księgowego i sprawa trafia na  policję, a  potem do prokuratury. 

Łapownictwo: 

Jest najbardziej rozpowszechnioną formą korupcji powodowaną lukratywnymi zyskami oraz innymi formami przynoszącymi korzyści w wyniku wpływu niektórych działań lub decyzji strony przyjmującej łapówkę lub korzystającej z niej. Łapownictwo pobudza procedury nadmiernej regulacji i biurokratyzacji. Łapownictwo może przyjmować formę transferu części zasobów do urzędników rządowych. Przekupstwo dokonane jest wtedy, gdy przedstawicielowi służb publicznych a oferowano, obiecano lub zagwarantowano te zasoby w zamian za natychmiast przeprowadzone lub oczekiwane działanie. Przekupstwo może być zainicjowane przez osobę domagającą się łapówki lub przez osobę ją oferującą. Korzyści mogą się różnić: od pieniędzy i innych wartościowych rzeczy po mniej oczywiste, takie jak wewnętrzna informacja czy zatrudnienie. Łapownictwo jako działalność nielegalna w zakresie relacji korupcyjnych jest dokonywana pomiędzy stronami zaangażowanymi, które poświęcają czas i zasoby, by uchronić ich tajemnicę przed niestabilnością i zniszczeniem reputacji w przypadku ostatecznego wycieku informacji. Prawnicy również rozwinęli typologię łapownictwa. Łapownictwo jako forma korupcji może być czynne lub bierne,  w ramach urzędu publicznego lub relacji biznesowych. Różne typy łapówek mają inne konsekwencje, w zależności od poziomu mogą obejmować pokusy pojedynczych polityków, jak również politycznego krajobrazu: określonych frakcji i partii politycznych, od niebywale wysokich jednorazowych płatności w określonym celu po dotacje, aby umożliwić wpływanie na przyszłe decyzje.

Dowiedz się więcej na naszym Blogu o poradach Centralnego Biura Antykorupcyjnego


Tel. 669 143 180

e-mail: biuro@detektyw-spy.pl 

Numer Licencji Detektywistycznej wydanej przez KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w BYDGOSZCZY:  0004531. 

 Wpis MSW działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD-142.   

Zabezpieczenie Techniczne nr Licencji:  0023853.   Obowiązkowe ubezpieczenie numer Polisy TPO Nr 10233388 PZU